Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường