CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC (20/03/2018 10:36:00)
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định Thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ và Pháp chế; ngày 20/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 903/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu.

Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT (15/03/2018 17:40:00)
Ngày 15/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn (12/03/2018 09:00:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 696/QĐ-BTNMT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (08/02/2018 10:45:00)
Ngày 08/02/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp (06/02/2018 16:00:00)
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp. Năm 2018 sẽ là năm đầu tiên Bộ triển khai xác định, đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp trong năm 2017.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 147

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524