Chỉ đạo điều hành
Triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (13/02/2020 17:00:00)
Với tinh thần bắt tay ngay vào việc, ngày 30/01/2020, chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tinh thần "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh từ địa phương, cơ sở; cùng quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trên cả nước.

Về thể chế, chính sách, pháp luật, Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị được phân công tập trung hoàn thiện dự án Luật sửa đổi Luật bảo vệ môi trường để trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2020; trong đó cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đối với các đối tượng chịu tác động, tham vấn các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan thẩm tra của Quốc hội; đánh giá kỹ các tác động của các chính sách mới.

Bộ trưởng yêu cầu Trưởng các nhóm chuyên đề tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi chi tiết và chịu trách nhiệm đối với từng khoản, từng chương , từng nội dung đã được phân công trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi, đảm bảo nội dung sửa đổi phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến việc sửa Luật đất đai, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ để sớm trình Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị những vấn đề lớn trong sửa đổi Luật đất đai. Đồn thời chủ động sửa đổi những vấn đề đã rõ, xử lý những vấn đề bức xúc, chồng chéo giữa các Luật để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ trong thán 4 năm 2020.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng văn bản pháp luật, khẩn trương thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai; thường xuyên báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo cho ý kiến; kịp thời báo cáo Bộ trưởng nhữn vấn đề lớn, phát sinh để giải quyết, tháo gỡ.

Vụ Pháp chế tăng cườn đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật năm 2020; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng các dự thảo quy định chi tiết thi hành các Luật sẽ trình Quốc hội theo hướng mỗi dự án Luật trình chỉ cần có tối đa 1 đến 2 dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện để khắc phục tình trạng có quá nhiều văn bản, khó tra cứu, khó áp dụng, nội dun các Nghị định phải được hoàn thành trong Quý III năm 2020.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ rà soát tổng thể các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và hoàn thiện các quy chuẩn cần thiết.

Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Môi trường khẩn trương triển khai xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường tiếp cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến tron khu vực vực trên thế giới để trình Bộ trong Quý I năm 2020.

Các đơn vị, Vụ Pháp chế phối hợp chặt chẽ với Văn phòn Chính phủ tiếp thu giải trình các đề án, văn bản, nhiệm vụ đã trình trong năm 2019 để được ban hà nh tron quý I năm 2020. Và sau khi các văn bản được ban hành phải tổ chức ngay việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn theo dõi tình hình thực hiện, chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ ngay các vướng mắc, không để ách tắc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Về việc triển khai các đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Năm 2020, Bộ có 16 đề án phải trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và triển khai 07 quy hoạch để trình vào đầu năm 2021.

Mặc dù số lượng các nhiệm vụ giảm so với năm 2019 nhưng đều là các nhiệm vụ có tầm quan trọng, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đặc biệt phải chú trọng khâu lấy ý kiến, đánh giá các tác động .

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2020 và ban hành các kết luận ngay sau thanh tra; thực hiện tốt việc giám sát các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định. Chủ động bố trí nguồn lực để tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các vụ việc phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết nhanh các vụ khiếu kiện để đảm bảo ổn định trật tự an toàn, xã hội.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị, Văn phòng Bộ nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát việc trực tại các điểm trực đường dây nóng, các địa điểm tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương ban hành quy trình nội bộ bảo đảm khoa học, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện theo tinh thần: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Văn phòng Bộ, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường nghiên cứu đề xuất Bộ trưởng quy trình trình xử lý, giải quyết công việc; trong đó đơn giản hoá quy trình trình lại, giảm khâu trung gian để rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết công việc.

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng và xác định yêu cầu đối với từng vị trí công việc, trách nhiệm của từng cấp trong xử lý công việc để theo dõi và đánh giá đúng thực chất hiệu quả công việc của từng cán bộ; quán triệt các cán bộ, côn chức, viên chức, người lao động thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động .

Tổ công tác theo Quyết định số 616/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, việc giải quyết các thủ tục hành chính, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, đồng thời gửi kết quả kiểm tra về Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền để làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị và cán bộ, côn chức, viên chức và người lao động.

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch cải cách hành chính gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, nêu rõ rà soát, đề xuất cắt giảm thực chất mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành; công khai bản so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm.

Rà soát, xây dựng kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng trong tháng 02 năm 2020 các thủ tục sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4.

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số, trước mắt số hoá các dữ liệu, thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu viễn thám, dữ liệu định vị vệ tinh, dữ liệu thanh tra, kiểm tra, dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản; xây dựng dữ liệu báo cáo phục vụ quản lý điều hành của Bộ,… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiết lập tài nguyên thông tin cho phát triển nền kinh tế số.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương hoàn thiện và đưa vào áp dụng chữ ký số trên các thiết bị di động, hoàn thành trong tháng 02 năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai dịch vụ công trực tuyến phải thực sự, thực chất tránh hình thức.

Tổng cục Quản lý đất đai tập trung hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đất đai và tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở các địa phương tham gia dự án VILG, các huyện điểm sử dụng vốn hỗ trợ từ Trung ương. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất; hướng dẫn các địa phương thực hiện giải pháp để nâng cao chỉ số đăng ký tài sản (A7) lên từ 10 đến 15 bậc. Nâng cao xếp hạng chỉ số Chất lượng hành chính đất đai lên từ 5 đến 7 bậc.

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất phương án hợp nhất bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Bộ.

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập các phương thức để lắng nghe ý kiến đánh giá của nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính đối với từng nhóm thủ tục. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến đánh giá đó, sẽ có văn bản triển khai gửi đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để tạo chuyển biến trong công tác cải cách hành chính.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị chủ động truyền thông về các chính sách mới, các điểm sáng, mô hình tốt ở địa phương; thúc đẩy thi đua sáng tạo, đóng góp, hiến kế cho sự phát triển của Ngành tài nguyên và môi trường.

Về các nhiệm vụ của từng lĩnh vực, Tổng cục Quản lý đất đai tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai kiểm kê đất đai để công bố theo đúng tiến độ, phục vụ xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, từng địa phương và lập quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp quốc gia. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế thí điểm và ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, giúp tháo gỡ những vướng mắc đặt ra từ thực tiễn; triển khai kết nối liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế. Chỉ đạo các địa phương thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết giám sát số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội. Hoàn thành dứt điểm việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các Công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại.

Tổng cục Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Thực hiện tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2018; đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí. Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ mời các nhà khoa học thảo luận đánh giá nguyên nhân, đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiễm không khí trước mắt và lâu dài tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo các địa phương điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm các lưu vực sông lớn theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 85/2019/QH14. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn và triển khai các giải pháp đồng bộ về xử lý chất thải rắn sau Hội nghị. Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp hạng bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trun ương .

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Sửa đổi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoán sản. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh, Đắk Nông .

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòn Chính phủ để trình Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tập trung xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; hướng dẫn các địa phương có biển thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm lượng rác thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiếp nhận và triển khai Tàu nghiên cứu biển do Nhật Bản trao tặng; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển, đảo kết nối, chia sẻ, cập nhật với các bộ, ngành. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững vào cuối tháng 3 năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng .

Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tập trung triển khai điều tra, kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông liên tỉnh. Dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn; có giải pháp sử dụng hiệu quả tiết kiệm nước.

Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế sớm trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ Hiệp định Quy chế sử dụng nước dọc biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Cục Biến đổi khí hậu tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CTTT của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng ĐBSCL thích ứng với BĐKH; Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH, Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng BĐKH trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris. Tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

Viện Khoa học Khí tượn thuỷ văn và Biến đối khí hậu chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật kịch bản BĐKH và nước biển dân cho Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn tăng cường công tác dự báo thời tiết để các địa phương chủ động phương án sản xuất kinh doanh.

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 18

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524