Chỉ đạo điều hành
Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 15:01:00)
Ngày 22/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 447/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ ban hành Chương trình công tác năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, năm 2020 Bộ có 30 đề án, nhiệm vụ, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 23 văn bản, đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Bộ, Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác năm 2020 của đơn vị.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ. Các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Chi tiết nội dung Văn bản tải tại đây.

 

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 54

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524