Sức lan tỏa từ cuộc thi báo chi về TNMT lần thứ III