Bảo vệ đất ngập nước: Giảm nhẹ thiên tai và nâng cao sinh kế cho người dân