Tin hoạt động
Hội nghị giao ban công tác Quý I Bộ Tài nguyên và Môi trường (23/04/2021 17:00:00)
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021 của Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hòa của doanh nghiệp và người dân; đổi mới, sáng tạo, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng chính phủ điện tử… Phát huy trí tuệ, đoàn kết để đưa các nguồn lực TN&MT phục vụ phát triển bền vững đất nước.

 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp

Sáng ngày 23/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I/2021. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị tại Hà Nội và các điểm cầu ở một số địa phương.

Phát huy tinh thần “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, nội dung giao ban có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Bộ tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống;thu ngân sách giảm dẫn đến vốn đầu tư cho các ngành giảm mạnh, do đó đòi hỏi cần phải rà soát xác định thứ tự ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường là “phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm”. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ trước tiên cần tập trung rà soát, đánh giá thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật, xác định đâu là những quy định, nút thắt, điểm nghẽn để tạo cơ chế cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Thứ hai, tập trung rà soát bộ máy, chức năng nhiệm vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với hoàn thiện các công cụ để kiểm soát đánh giá; thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đầu mối, xác định rõ trách nhiệm cá nhân. Tinh gọn bộ máy theo vị trí việc làm và khung năng lực. Cán bộ công chức, nhất là thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Với điều kiện nguồn lực hạn chế, nhân lực ngày càng tinh giản, Bộ trưởng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ cho công tác quản lý, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quan trắc, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, để sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực tài nguyên cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; huy động tốt các nguồn lực từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, phát huy tài nguyên biển… cho phát triển kinh tế; tăng cường công tác xã hội hóa, nghiên cứu các cơ chế để huy động nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ, nhất là cơ chế huy động nguồn lực xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, đầu tư phát triển hệ thống quan trắc, dự báo,…

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần tập trung thảo luận đề xuất một số nhiệm vụ có tính chất đột phá, định hướng ưu tiên trong 5 năm và 10 năm tới để đưa vào Chương trình hành động của Bộ, của Ngành; góp ý, xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách đang là vướng mắc từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hình thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản.Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần triển khai trong năm 2021 để tái cơ cấu hoạt động đầu tư; tập trung nguồn lực cho tổ chức thực hiện để có ngay các sản phẩm đóng góp cho phát triển đất nước và cho xã hội.

Lãnh đạo Bộ theo dõi phát biểu trực tuyến từ đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe và thảo luận, đánh giá, đề xuất tháo gỡ các khó khan, vướng mắc trong thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trong quý I; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp và cử tri liên quan đến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường;tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành;cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021; tình hình triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ…

Theo đó, trong quý I/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát kế hoạch làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tập trung thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trong đó, tập trung tổng kết đánh giá thực tiễn, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thi hành Luật đất đai năm 2013; Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản; Tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ để ban hành 04 Nghị định; Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất các vấn đề người dân, dư luận quan tâm; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, trong đó đã triển khai 02 Đoàn kiểm tra về đất đai tại 04 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy; nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới; thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (https://dichvucong.monre.gov.vn), triển khai 54 DVC mức độ 4.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm, Chương trình hành động của Ngành thực hiện các Nghị quyết: số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong quý II năm 2021, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung triển khai nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Chủ động nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, huy động các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề được sự quan tâm của dư luận xã hội. Xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị và xây dựng Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.

Xây dựng Chương trình hành động của ngành triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của đất nước để ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ban hành Kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch thành tra, kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh. Tập trung giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông người trong thời gian diễn ra bầu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức. Hoàn thiện Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT giai đoạn 2021 – 2026; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch…

Triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng đề án tổng thể Đề án tổng thể quản lý thông tin-cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương. ...

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật.

Không chờ có vướng mắc mới bắt tay vào làm, cần nhìn ra những xu thế mới, những vấn đề thuộc về thực tiễn cần thay đổi, báo cáo những cấp có thẩm quyền để thí điểm triển khai rút ra bài học thực tiễn với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hoà của doanh nghiệp và người dân”.

Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức… Bộ trưởng đề nghị cần mạnh dạn đổi mới sáng tạo để có thể giảm được các cấp trung gian, lựa chọn được các cán bộ ưu tú, hoàn thành tốt các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức.

Về những lĩnh vực trọng tâm của ngành, Bộ trưởng nhấn mạnh tiêu chí “tiến độ và chất lượng” để từng lĩnh vực có thể phát huy hết nguồn lực của mình trên tinh thần trí tuệ, đoàn kết. Trong quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn cần chủ động báo cáo, tham mưu cấp trên để từ đó có giải pháp phù hợp.

Nếu tất cả cùng đồng hành thực hiện sẽ tạo ra những cảm hứng mới, sáng tạo mới, môi trường mới hoàn thành những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới” - Bộ trưởng tin tưởng nói.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 13

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524