Tin hoạt động
Hoàn thiện chính sách thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn (01/06/2021 20:00:00)
Sáng 1/6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cuộc họp trực tuyến Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Tham dự cuộc họp có thành viên thuộc Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các chuyên gia đến từ các Bộ, ngành, tổ chức…

 

 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cảm ơn các Bộ, ngành, các chuyên gia đã thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động xây dựng và thực hiện các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và xây dựng dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn nói riêng.

Với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Bộ trưởng mong muốn kết quả của cuộc họp sẽ giúp cho việc hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo chất lượng, bám sát thực tiễn.

Hiện nay thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có bản dự thảo để xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Dự thảo Nghị định đã được xin ý kiến tham vấn rộng rãi thông qua Hội thảo có sự tham gia của đại diện từ các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện các đối tác quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan đã ký kết Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Hàn Quốc

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các chuyên gia cùng nhau thảo luận về: tính khả thi của các nội dung dự thảo Nghị định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, đặc biệt là lộ trình và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia, phát triển và vận hành thị trường các-bon, kiểm soát các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được trong khuôn khổ Nghị 

định thư Montreal; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định.

Bộ trưởng cũng mong muốn các chuyên gia cho thêm ý kiến về trách nhiệm của các Bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quy định trong dự thảo Nghị định, thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, Thỏa thuận Paris, các điều ước mà Việt Nam tham gia là thành viên.

Cuộc họp cũng bàn và trao đổi về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, doanh nghiệp được nêu trong dự thảo Nghị định, thực hiện và quản lý các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đặc biệt là công tác kiểm kê khí nhà kính, đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV) hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, triển khai thí điểm và tiến tới thời điểm vận hành thị trường các-bon, quản lý hiệu quả các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; đặc biệt là huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế cũng như sự hỗ trợ tham gia các quốc gia, các tổ chức quốc tế cho các hoạt động nêu trên.

1. Bố cục: Dự thảo Nghị định gồm có 5 Chương 30 Điều và các Phụ lục.

Chương I. Quy định chung (04 Điều)
Chương II. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước (14 Điều)
Mục 1. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (08 Điều)
Mục 2. Tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước (06 Điều)
Chương III. Bảo vệ tầng ô-dôn (07 Điều)
Chương IV. Các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (03 Điều)
Chương XIV. Điều khoản thi hành (02 Điều)
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định:
Chương I. Quy định chung: Quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
Chương II. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước
Nội dung của Chương tập trung quy định về các vấn đề sau:
Mục 1 - Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, dự thảo Nghị định quy định các nội dung:
+ Đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
+ Mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
+ Nội dung, quy trình kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia, cấp lĩnh vực, cấp cơ sở và thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở;
+ Phân bổ, điều chỉnh, thu hồi hạn ngạch phát thải khí nhà kính;
+ Nội dung, quy trình xây dựng, thẩm định kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia, cấp lĩnh vực, cấp cơ sở;
+ Yêu cầu đối với đơn vị thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính, kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
+ Hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
Mục 2 - Về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước:
Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung, lộ trình để xây dựng hành lang pháp lý và thí điểm trong giai đoạn từ nay đến năm 2027; vận hành thị trường các-bon chính thức từ năm 2028. Các quy định bao gồm:
+ Đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước;
+ Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước;
+ Xác nhận tín chỉ các-bon được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước;
+ Trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon trong nước;
+ Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon;
+ Trách nhiệm của các bên trong việc phát triển thị trường các-bon trong nước.
Chương III. Bảo vệ tầng ô-dôn
Nội dung Chương này tập trung quy định các nội dung:
- Đối tượng và quy định quản lý, loại trừ các chất theo trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam;
- Hoạt động đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát áp dụng cho các nhóm đối tượng có hoạt động liên quan đến các chất được kiểm soát;
- Nguyên tắc, trình tự thủ tục thực hiện phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sử dụng các chất được kiểm soát;
- Nội dung, thời gian trình ban hành Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát của Việt Nam;
- Hoạt động thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất được kiểm soát và các quy chuẩn kỹ thuật;
- Trách nhiệm và sự phối hợp liên ngành trong quản lý các chất được kiểm soát.
Chương IV. Các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Nội dung của Chương này tập trung quy định về xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác song phương, đa phương về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; khuyến khích các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
Chương V. Điều khoản thi hành
Dự thảo Nghị định quy định Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 cùng thời điểm hiệu lực của Luật Bảo vệ môi trường.

 

 

Khương Trung


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 34

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524