Chỉ đạo điều hành
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác các tháng cuối năm 2020 (03/11/2020 09:00:00)
Ngày 3/11, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 77/TB-BTNMT về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác các tháng cuối năm 2020.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị tham mưu tổng hợp, ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà có ý kiến kết luận như sau:

Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã thực hiện tốt phương châm đổi mới, sáng tạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để kiến tạo, tạo động lực tăng trưởng bứt phá; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bám sát địa phương cơ sở nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách qua đó tạo được sự chuyển biến trên các lĩnh vực quản lý.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2015-2020, Bộ yêu cầu từng đồng chí Thủ trưởng đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo triển khai có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung chính sau:

Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ, đề án trong Chương trình công tác; bám sát, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện để ban hành văn bản, phê duyệt đề án đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng để hướng dẫn, đồng bộ với các văn bản quy pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát đánh giá điều chỉnh chương trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, trong đó kiên quyết không điều chỉnh, rút khỏi chương trình công tác các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật, nghị định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng chậm trình, văn bản không phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng để báo cáo, giải trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); phối hợp chặt chẽ với Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức tốt công tác truyền thông, làm rõ một số vấn đề, các chính sách mới mà dư luận quan tâm. Triển khai xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn.

Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, khuyến khích tích tụ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế. Triển khai việc Tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2013; đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để sửa đổi toàn diện Luật đất đai năm 2013.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt.

Tập trung triển khai lập các quy hoạch quốc gia

Thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai lập các quy hoạch quốc gia trong đó đặc biệt chú trọng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và 11 lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Không gian biển và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến 2050. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Bộ, ngành, địa phương, huy động sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học để các quy hoạch có tính khả thi, đồng bộ và phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ kịp thời tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, tài chính phục vụ công tác lập các quy hoạch nêu trên.

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất kế hoạch trung hạn 2021 - 2025

Tổ công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công của Bộ thực hiện tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về hiệu quả và tiến độ giải ngân theo đăng ký và cam kết. Kết quả chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị và lãnh đạo đơn vị.

Việc xây dựng, đề xuất kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, các đề án, nhiệm vụ được đề xuất phải đảm bảo cân đối được nguồn lực, tính gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực của Bộ, phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu, bảo đảm nguồn lực được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành.

Tập trung hoàn thành công bố kết quả kiểm kê đất đai trong tháng 11/2020

Tổng cục Quản lý đất đai tập trung Hoàn thành công bố kết quả kiểm kê đất đai trong tháng 11/2020 để phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống hạ tầng; hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để chủ động quỹ đất cho triển khai các dự án năm 2021. Khẩn trương, hoàn thành việc thử nghiệm, đưa vào sử dụng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2020; phối hợp với Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan để nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin về nghĩa vụ tài chính đất đai.

Chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại; triển khai Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai”.

Đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước

Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước. Dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; chỉ đạo điều hoà nguồn nước cho các mục đích sử dụng nước bằng công cụ quan trắc, giám sát tự động trên cơ sở các quy hoạch và hạn ngạch cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước.

Văn phòng Thường trực Ủy ban Mê Công Việt Nam chủ trì phối hợp với các báo cáo đề xuất chủ trương đối sách của Việt Nam; nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế chia sẻ thông tin trong vận hành điều tiết nguồn nước.

Chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia thực hiện Chiến lược phát triền bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia thực hiện Chiến lược phát triền bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng Đề án phát triển đội tàu điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển và tiếp nhận tàu do Nhật Bản trao tặng. Chủ động tham mưu triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản biển, hải đảo để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm số hóa, tích hợp và chia sẻ với các địa phương ven biển. Thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê diện tích đất ngập nước, lập quy hoạch về môi trường

Tổng cục Môi trường tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ kiểm kê diện tích đất ngập nước, lập quy hoạch về môi trường. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án: Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”, Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam; các Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; về tăng cường quản lý chất thải rắn. Tiếp tục rà soát, xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm về công tác quản lý môi trường, hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn môi trường của các nước phát triển trên thế giới. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường lớn, phức tạp, nhạy cảm, được sự quan tâm của toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các dự án, nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm

Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là để phục vụ ứng phó với đợt bão, lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung. Dự báo diễn biến dòng chảy, thủy văn, cảnh báo sớm chi tiết đối các đợt mưa lũ lớn để chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều.

Đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP

Cục Biến đổi khí hậu tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai chương trình đánh giá liên ngành để có giải pháp tổng thể công trình và phi công trình phòng chống sạt lở, sụt lún. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác truyền thông về triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ theo tinh thần Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và tổ chức bộ máy của ở địa phương; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị các báo kết quả thực hiện các Nghị quyết giám sát, các lời hứa của Bộ trưởng trước Quốc hội, cử tri, chuẩn bị tốt nội dung để Bộ trưởng tham dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. 

Vụ Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện vụ giai đoạn 2016-2020 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2025 bám sát các Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để xây dựng hoàn thiện kế hoạch 5 năm của ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ theo tinh thần Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và tổ chức bộ máy của ở địa phương bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự chủ động, linh hoạt của các địa phương. Đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ.

Các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình giải quyết công việc nội bộ, nâng cao tính gắn kết, phối hợp giữa các lĩnh vực thể hiện rõ quy trình, thủ tục, trách nhiệm bảo đảm liên thông các thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ về tiến độ, thời hạn xử lý công việc, đặc biệt là đối với các văn bản không có thời hạn xử lý liên quan đến các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc hướng dẫn thực thi chính sách, pháp luật của các bộ, ngành và địa phương. Đối với các nội dung phức tạp, không thể giải quyết trong thời hạn quy định tại Quy chế làm việc của Bộ thì đơn vị chủ trì xử lý phải báo cáo, giải trình với lãnh đạo Bộ phụ trách, đồng thời cam kết thời hạn xử lý.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính; trên cơ sở đó sửa đổi các văn bản theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Rà soát, lựa chọn, tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính (TTHC) có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cho quá trình xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, đảm bảo các tiêu chí tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Trước mắt, ưu tiên thực hiện trước 02 nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường của ngành để nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc là thủ tục đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy chứng nhận khi có biến động theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành và trình Bộ phê duyệt trước ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Tập trung xây dựng dữ liệu thông tin địa lý và xây dựng Cổng thông tin địa lý quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý tập trung xây dựng dữ liệu thông tin địa lý và xây dựng Cổng thông tin địa lý quốc gia để phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cục Viễn thám quốc gia tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và siêu dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Hợp tác với Ấn Độ (cơ quan ISRO) lập trạm Dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh (trạm ASEAN - Ấn Độ).

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp với Văn phòng cập nhật thông tin, dữ liệu cho Trung tâm điều hành thông minh của Bộ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Thanh tra Bộ tập trung lực lượng để giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc tồn đọng kéo dài để đảm bảo ổn định trật tự, chính trị xã hội trong thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc. Chủ động phối hợp với địa phương trong giải quyết các vụ việc không để xảy ra các điểm nóng phức tạp.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 20

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524