Chỉ đạo điều hành
Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (19/01/2018 18:28:48)
Ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 126/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TƯQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản) trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định phê duyệt Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo quy định.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt các nội dung được ủy quyền nêu tại Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

Bộ trưởng giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 24

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524