Chỉ đạo điều hành
Tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 (26/03/2018 17:40:00)
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; ngày 26/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Kế hoạch 02/KH-BTNMT về tổ chức “Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến” giai đoạn 2016-2018.

Theo đó, việc tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, nêu bật được ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; nâng cao tinh thần yêu nghề, yêu ngành của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vị thế của ngành tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị nhằm ôn lại truyền thống thi đua yêu nước trong suốt chặng đường gần 70 năm và đồng thời khẳng định rằng kể từ ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thì ngành tài nguyên và môi trường đã vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Ngành vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tính tự giác, sức sáng tạo, tinh thần chủ động, tích cực thi đua, tạo sức mạnh từ mỗi cán bộ, công chức viên chức và người lao động nhằm phát huy truyền thống xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thấy rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực để nêu gương học tập và tôn vinh trong toàn Ngành.

Kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018 - 2020. Báo cáo sơ kết cần đánh giá kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2018 trong việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động với chủ đề: “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”, trong đó nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu và đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nựớc đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Lựa chọn, biểu dương, tôn vinh khoảng 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2018.

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chung của phong, trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2018-2020 tập trung vào các vấn đề sau: Tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường, ngày một phát triển bền vững theo tiêu chí “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong, quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; Phát động các phong trào thi đua trong việc hoàn thiện chủ trương, chính sách pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và môi trường; Tích cực phát động các phong trào cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục tổ chức và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với Biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng;…

Báo cáo tham luận của tập thể, cả nhân điển hình tiên tiến: Báo cáo điển hình phải được lựa chọn bảo đảm cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có phóng sự minh họa bằng hình ảnh (nếu có điều kiện). Báo cáo cần nêu bật được các thành tích tiêu biểu, nổi bật cụ thể trong giai đoạn 2016-2018 (nội dung thành tích, những mô hình mới, cách làm hay, đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong đơn vị, trong ngành); Kết quả khen thưởng giai đoạn 2016 -2018. Lưu ý lựa chọn và giới thiệu những báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gương, giáo dục, đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực, các thành phần và thực sự có tính lan tỏa.

Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở đặc điểm tình hình của đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức Hội nghị sơ kết biểu dương hoặc sơ kết đánh giá tình tình xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị để lựa chọn, công nhận các gương điển hình cấp đơn vị, đồng thời giới thiệu để Bộ xem xét, lựa chọn, công nhận các gương điển hình cấp Bộ và tuyên dương tại Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường. Các đơn vị và các Sở tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị và sơ kết công tác điển hình tiên tiến về Bộ trước ngày 29/4/2018.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này; xem xét, lựa chọn giúp Bộ trưởng công nhận các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018.

Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2018, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 6 năm 2018 nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các Khối, Cụm thi đua khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sơ kết điển hình tiên tiến và triển khai nội dung này trong đăng ký giao ước thi đua năm 2018.

Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Cổng Thông tin điện tử của Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình xuất sắc tiêu biểu; đẩy mạnh việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị…


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 40

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524