Chỉ đạo điều hành
Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức (08/12/2017 09:30:00)
Ngày 06/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với nhiều điểm mới quan trọng.


Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chế này được áp dụng để đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc tại các đơn vị, tổ chức, trừ các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là công chức, viên chức).

 

Mục đích của việc đánh giá nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của công chức, viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; triển vọng phát triển của công chức, viên chức. Có được thông tin khách quan để công chức, viên chức rèn luyện, phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và để cấp có thẩm quyền ra quyết định liên quan đến các vấn đề nhân sự như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng... Đặc biệt là nhằm xây dựng, phát triển nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính và phục vụ Nhân dân.

 

Quy chế được ban hành có nhiều điểm mới quan trọng, cụ thể như sau:

(1) Cụ thể hoá nội dung, tiêu chí đánh giá về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc đối với công chức, viên chức.

(2) Quy định cụ thể các nội dung, tiêu chí đánh giá về: “tinh thần, thái độ trách nhiệm đối với công việc”; “tinh thần hợp tác, phối hợp giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp” và “việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên theo quy định”.

(3) Các tiêu chí đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được quy định theo hướng chi tiết, lượng hoá tối đa, gắn với kết quả hoạt động của đơn vị; trong đó, tiêu chí đánh giá đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ được gắn với Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

(4) Tiêu chí để được phân loại ở mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được quy định chặt chẽ, phù hợp hơn.

(5) Quy định cụ thể việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo các tiêu chí về “ý thức tổ chức kỷ luật”; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

(6) Trình tự, thủ tục, phương pháp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các tổ chức, cá nhân đối với người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ được quy định vừa cụ thể, khoa học nhưng bảo đảm tính toàn diện, đầy đủ hơn trước.

(7) Trình tự, thủ tục đánh giá trước khi quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết thời gian tập sự, khen thưởng, kỷ luật được sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính khoa học, phù hợp với các quy định về quản lý công chức, viên chức và thuận tiện khi thực hiện.

(8) Hình thức tổ chức lấy ý kiến đánh giá, nhận xét được quy định theo hướng mở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính.

(9) Quy định việc lưu giữ, cập nhật kết quả đánh giá vào hệ thống thông tin quản lý công chức, viên chức của đơn vị, tổ chức để phục vụ công tác quản lý công chức, viên chức và phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa hành chính.

 

Ngoài ra, theo dự kiến, năm 2017, thực hiện chủ trương của Trung ương về việc tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm theo phương pháp chấm điểm; trong đó, tiêu chí về kết quả chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị sẽ là những tiêu chính trọng tâm được xem xét, đánh giá./.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 67

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524