Chỉ đạo điều hành
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 (29/10/2019 09:30:00)
Văn phòng Bộ vừa có thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành; Lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã kết luận như sau:

Nhiều chuyển biến rõ nét

Trong 9 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã có sự chuyển biến rõ nét, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Lĩnh vực bất động sản đang đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư. Ngành khai khoáng tăng trưởng trở lại ở mức 2,68%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm tăng trưởng. Tiềm năng lợi thế về biển và hải đảo tiếp tục được phát huy cho phát triển, nhiều tỉnh ven biển đang trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước, vấn đề vướng mắc về nhận chìm ở biển, giao khu vực biển đã được giải quyết với cách làm bài bản khoa học. An ninh nguồn nước được chú trọng. Nguồn thu từ tài nguyên tăng, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Nhận thức về trách nhiệm và trong hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến mạnh mẽ nhất là đối với rác thải nhựa; thiết lập mạng lưới quan trắc, giám sát, kiểm soát, phòng ngừa các nguồn thải lớn giảm sự cố về môi trường. Thực hiện tốt công tác dự báo giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT- TTg đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua đánh giá của người dân, doanh nghiệp công tác cải cách hành có nhiều chuyển biến, chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,27 điểm, chỉ đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) đối với 2 dịch vụ công về đất đai và môi trường tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế
như: chất lượng chuẩn bị một số đề án, văn bản chưa đảm bảo; công tác chỉ đạo điều hành của Bộ trong một số trường hợp chưa theo kịp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; giải ngân vốn sự nghiệp môi trường, vốn đầu tư công, vốn vay ODA còn chậm so với kế hoạch.
Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giảm. Tình trạng khiếu kiện đất đai, môi trường đang có xu hướng tăng.

Các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019

Khối lượng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 là rất lớn và khó khăn, nhưng quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Bộ là quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung cao độ, phát huy tinh thần sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm; tận dụng tốt các cơ hội, giải quyết kịp thời các rào cản, điểm nghẽn để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Đối với các nhiệm vụ chung, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác đã đăng ký với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật năm 2019; Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu, giải trình để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, phê duyệt các đề án đã trình.

Tổng cục Quản lý đất đai song song với việc báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Chính phủ về những định hướng, vấn đề lớn trong sửa đổi Luật đất đai, cần huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà quản lý tập trung sửa đổi theo các nhóm vấn đề để đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch.

Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để thẩm định trình Chính phủ Nghị định quy định về Khung giá đất; trình Chính phủ Nghị định về khuyến khích tích tụ tập trung đất đai và xây dựng nghị định sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai để giải quyết tháo gỡ các vấn đề đặt ra từ thực tiễn; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, huy động các chuyên gia hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Xây dựng trình Bộ Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và sửa đổi Thông tư số 29/2014/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tổng cục Môi trường tập trung sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường để đảm bảo tiến độ trình theo Kế hoạch; khẩn trương tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo cho ý kiến trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải lấy ý kiến rộng rãi. Trình ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ - CP và xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chuyên gia quốc tế tập trung xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập và lộ trình áp dụng để trình ban hành trong tháng 12 năm 2019.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội liên về việc lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; xây dựng trình Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm h nh chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Các Tổng cục: Quản lý đất đai, Biển và Hải đảo Việt Nam, Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan sớm báo cáo Lãnh đạo Bộ tổ chức họp Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia để trình phê duyệt đảm bảo tiến độ theo quy định của Luật quy hoạch.

Các đơn vị chủ động theo dõi tình hình thực tiễn, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn địa phương cơ sở, người dân, doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, pháp luật, đề xuất các giải pháp giải quyết, tháo gỡ để thúc đy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của ngành trong kế hoạch 2015 -2020.

Xác định các đề án, văn bản, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; các chủ trương, chính sách, chiến lược cần phải tổng kết, sơ kết, trình Ban Chấp hành Trun ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 để đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chuẩn bị tốt cho triển khai Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh n hiệp.

Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong tất cả các lĩnh vực, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong từng khâu của 3 quy trình. Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, đẩy mạnh thực chất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Triển khai nhanh việc xây dựng chính phủ điện tử; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.Thiết lập cơ chế để người dân đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ công, thực hiện thư xin lỗi nếu để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả thủ tục.

Tổng cục Quản lý đất đai chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7), chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) lên 2 - 3 bậc trong năm 2019 theo yêu cầu của Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thanh tra Bộ đôn đốc các đơn vị tập trung triển khai, hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong tháng 10 năm 2019 và sớm ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định; chỉ tập trung vào xử lý các vụ việc phát sinh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xác định nội dung thanh tra của n nh v xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ; trong đó, ưu tiên dành nguồn lực cho thanh tra, kiểm tra các vụ việc đột xuất, phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, sử dụng ngân sách, quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm các quy định của pháp luật, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành.

Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân các nguồn vốn và kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Tài chính ngân sách, Văn phòng Quốc hội để giải trình, đưa vào Nghị quyết của Quốc hội mở rộng phạm vi chi đối với nguồn vốn sự nghiệp môi trườn để triển khai các nhiệm vụ cấp bách đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường .

Các đơn vị có dự án đầu tư côn đã bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư tập trung rà soát, xây dựng, phê duyệt để triển khai dự án trong năm 2020. Thực hiện quyết toán các dự án đã hn thành đưa vào sử dụng. Bố trí kinh phí cho đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường hạ tầng thông tin v dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dự án tăng cường năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới; nghiên cứu các giải pháp thực hiện việc kiểm kê, thống kê, đánh giá xu thế, xác định các nguyên nhân gây bụi PM 2.5, PM 10.

Bố trí nguồn vốn cho triển khai một số đề tài điều tra, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn để phục vụ cho việc sửa đổi các Luật dự kiến sẽ triển khai trong năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2015 như Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước...

Vụ Hợp tác quốc tế tập trung rà soát các hiệp định, cam kết mà Việt Nam đã tham gia để đề xuất thể chế hóa tận dụng các lợi thế của hội nhập trong phát triển kinh tế - xã hội. Chuẩn bị tốt cho các Hội nghị có sự tham gia của Bộ như Hội nghị hợp tác Mê Công - Lan Thương, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc,...

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng nhất là trong bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Tuyền truyền, làm tốt việc định hướng dư luận về những đổi mới trong quá trình sửa đổi trong Luật bảo vệ môi trường và Luật đất đai.

Các nhiệm vụ theo các lĩnh vực quản lý

Tổng cục Quản lý đất đai cùng với việc tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cần chỉ đạo, theo dõi đánh giá việc thực thi chính sách ở địa phương cơ sở, chấn chính các vấn đề tồn tại, sai phạm, kịp thời xử lý các điểm nghẽn về chính sách phát sinh từ thực tiễn để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; đôn đốc các địa phương xử lý dự án chậm tiến độ, để lãng phí đất đai và tổn hợp báo cáo về Bộ.

Tập trung triển khai theo kế hoạch Dự án nâng cao hiệu lực, hiệu quả về minh bạch của công tác quản lý đất đai. Chỉ đạo các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để hoàn thành vào năm 2023 đối với các đô thị và vào năm 2025 đối với các địa phương còn lại theo yêu cầu của Quốc hội. Triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cắm mốc, giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc nông, lâm trường; hướng dẫn thực hiện các giải pháp tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ chức Quản lý lưu vực sông và các cơ chế phối hợp; nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách xác định rõ từng cấp, từng ngành, quyền hạn trách nhiệm của cơ quan quản lý thống nhất tài nguyên nước.

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Tài nguyên nước nghiên cứu, đề xuất các vấn đề chiến lược, tổng thể về quản lý, sử dụng tài nguyên nước quốc gia, quản lý theo lưu vực; phối hợp với Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nghiên cứu đề xuất các đối sách hợp tác trong chia sẻ nguồn nước xuyên quốc gia. Hoàn thiện các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; bảo vệ nước dưới đất, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá.... Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Giám sát các hoạt độn khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước bằng công nghệ tự động trực tuyến.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác cát, sỏi, lòng sông. Triển khai thực hiện đề án tổn thể điều tra tổng thể về khoáng sản vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ về dự trữ khoáng sản; đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm ban hành nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo kiểm soát các hoạt độn trong hành lang bảo vệ bờ biển. Tiếp nhận triển khai các hoạt động nghiên cứu biển. Chuẩn bị tốt cho Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN về chống rác thải nhựa đại dương vào năm 2020 khi Việt Nam trở thành chủ tịch ASEAN. Thực hiện việc giao khu vực biển phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và nhận chìm nạo vét luồng lạch.

Tổng cục Môi trường cần tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan, các chuyên gia quốc tế nhất là Hàn Quốc để hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế, hoàn thành trong năm 2019.

Nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm điều chỉnh hành vi tiêu dùng; tạo thuận lợi để người dân tiếp cận sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; thúc đẩy nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn. Đôn đốc các địa phương triển khai Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí. Tập trung quản lý môi trường các KCN, CCN, làng nghề; rà soát, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựn khu xử lý nước thải tập trung, buộc các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt độn xả thải theo quy định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường. Giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường cao; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường bảo vệ môi trường các lưu vực sông.

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn tiếp tục đổi mới công tác dự báo theo nhu cầu của xã hội; theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. Thực hiện cơ chế xã hội hóa để tăng mật độ điểm đo khí tượng thủy văn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Xây dựng các mô hình số dự báo thời tiết, dự báo lũ cực ngắn, dự báo ngập úng đô thị, dự báo hải văn, nâng chất lượng dự báo tương đương các nước tiên tiến; triển khai phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai.

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan Rà soát quy hoạch hệ thống quan trắc đã được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đó xây dựng dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường quốc gia, nhất là chất lượng không khí.

Cục Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp với các Viện: Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nghiên cứu các giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu, làm tốt vai trò cơ quan điều phối triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh để nâng cao vai trò của Bộ là chủ Chương trình; trong năm 2019 cần triển khai đánh giá toàn diện việc triển khai của các dự án.

Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, nước biển dân gắn với mô hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chuẩn bị tốt các nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Côn ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 25 (COP25) tại Chi lê vào tháng 12 năm 2019.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tập trung xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2030, định hướng phát triển đến năm 2040. Trình Chính phủ Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý (GIS), phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) tích hợp các quy hoạch. Hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia Giai đoạn 1 và triển khai Giai đoạn 2; xây dựng hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; chính thức cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh cho toàn quốc để ứng dụng kết nối Internet vạn vật.

Cục Viễn thám quốc gia triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, quản lý, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, môi trường, diễn biến sạt lở, biến động diện tích đất rừng,... Sử dụng công nghệ Viễn thám VLIS xây dựn cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm, vùng nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm.

CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 21

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524