Chỉ đạo điều hành
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập báo cáo phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. (04/03/2019 14:00:00)
Ngày 4/3/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 477/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập báo cáo phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.

Theo Quyết định, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban soạn thảo; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban; và Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm ủy viên thường trực. Các thành viên của Ban soạn thảo là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Bộ mời thêm một số chuyên gia, nhà khoa học tham gia Ban soạn thảo.

Tổ soạn thảo gồm 14 thành viên và một số chuyên gia, nhà khoa học do ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm Tổ trưởng.

Tại Quyết định nêu rõ, Ban soạn thảo có nhiệm vụ: (1) Tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tê xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 05 năm 2016-2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cho chiến lược giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

 (ii) Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện phát triển các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu;

(iii) Xây dựng báo cáo tổng kết Chiến lược 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 05 năm 2021-2025 và các tài liệu có liên quan;

(iv) Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Tổ biên tập có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo biên tập, xây dựng các báo cáo, các tài liệu nêu  trên, làm cơ quan đầu mối xây dựng Kế hoạch, Đề cương chi tiết thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; kịp thời tham mưu giúp các thành viên Ban soạn thảo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đột xuất phát sinh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với Tổ biên tập để tổng hợp, xây dựng các báo cáo, chuyên đề bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ; Hoàn thiện hồ sơ tổng kết Chiến lược 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 05 năm 2021-2025 để gửi Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổng hợp; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và Ban soạn thảo.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm Cơ quan đầu mối giúp việc của Ban soạn thảo và Tổ biên tập.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 11

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524