Chỉ đạo điều hành
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (08/01/2018 08:00:00)
Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 8/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần gồm:

Trưởng ban: Ông Trần Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Trưởng ban: Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên, gồm Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Pháp chế; Thi dua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ.

Các Tổng cục trưởng: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý, đất đai,Tổng cục Môi trường; Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013) theo Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo là Tổ công tác, bao gồm: Tổ trưởng là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Phó Tổ trưởng là các ông Lê Văn Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Các thành viên gồm đại diện các Vụ: Hợp tác quốc tế; Khoa học và Công nghệ; Pháp chế; Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền; Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; và các Vụ, phòng, ban Kế hoạch - Tài chính thuộc các Tổng cục, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường…

Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 53

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524