Chỉ đạo điều hành
Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT (15/03/2018 17:40:00)
Ngày 15/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định này áp dụng đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây viết tắt là công chức lãnh đạo); kế toán trưởng, phụ trách kế toán đơn vị trực thuộc Bộ, tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Bộ. Đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh đã có hướng dẫn của các bộ, ban, ngành có liên quan thì ngoài thực hiện theo hướng dẫn đó còn thực hiện theo Quy định này. Quy định này không áp dụng trong thi tuyển công chức lãnh đạo.

Tại quy định nêu rõ các nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại như sau:

Một là, Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo, cấp ủy đảng đơn vị, tổ chức trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo theo đúng thẩm quyền được phân cấp quản lý và quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ;

Hai là, Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức; nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh, điều kiện bổ nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp có thẩm quyền; không vượt quá số lượng cấp phó theo quy định (trừ trường hợp do Ban cán sự đảng Bộ quyết định theo thẩm quyền). Nếu từ nguồn nhân sự tại chỗ thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Nếu nhân sự từ nơi khác thì phải được quy hoạch chức danh tương đương.

Ba là, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyên hạn của từng thành viên, nhât là của người đứng đầu đơn vị, tổ chức.

Bốn là, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị, tổ chức. Trường hợp thay đổi tên gọi của chức vụ do thay đổi tên gọi cơ quan, đơn vị (không thay đổi chức nâng, nhiệm vụ) thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm chức vụ cũ có hiệu lực.

Năm là, những công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như: sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước... thì các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.

Quy định cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo; trình tự, thủ tục và hồ sơ điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác và thôi giữ chức vụ; chế độ thông tin, báo cáo và quản lý hồ sơ công chức lãnh đạo…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định 549/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, điều động biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và các văn bản có liên quan có nội dung đã được nêu tại quy định này.

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 8

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524