Chỉ đạo điều hành
Quy định rõ việc hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng đất nhiều lần (27/04/2019 10:52:00)
Hiện nay người dân có nhiều nhu cầu liên quan đến đất đai nhưng Luật Đất đai chưa quy định hoặc quy định chưa rõ nên các cơ quan chức năng rất khó hoặc không thể giải quyết cho nhân dân như: đăng ký chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm; không quy định rõ việc hộ gia đình xin chuyển mục đích nhiều lần, mỗi lần không quá 0,5 ha, nhưng tổng diện tích số lần chuyển mục đích lớn hơn 0,5 ha, hoặc trường hợp chuyến mục đích trong cùng một thửa đất hay nhiều thửa đất có cùng vị trí; thời gian thực hiện trích đo địa chính thửa đất;... Vì vậy tỉnh Đắk Nông kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Đất đai cho phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Những vấn đề cử tri nêu đã được quy định cụ thể tại các Điều: 52, 57, 58 và Điều 59 Luật đất đai; Điều 68, Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (bản đồ vị trí, ranh giới khu đất, khu vực chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 56). Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ xem xét vào tháng 10 năm 2018. Trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có rà soát, hoàn thiện các quy định nêu trên, bảo đảm tính phù hợp và khả thi trong thực tiễn.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 12

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524