Chỉ đạo điều hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (08/02/2018 10:45:00)
Ngày 08/02/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 

Theo Quyết định, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng đào tạo ở trình độ đại học, sau đại học, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngành, lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược phát triển Trường, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ đại học, sau đại học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Cấp xác nhận văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường.

5. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý sinh viên; phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.

7. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường.

8. Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

9. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù họp với chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định.

11. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

12. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức các phong trào thi đua và môi trường sư phạm trong Trường.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trường theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Bộ và theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Trường; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trường.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng giao.

 

 

Về cơ cấu tổ chức: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàh bộ hoạt động của Trường; trình Bộ trưởng ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của các đơn vị còn lại trực thuộc Trường; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động và các quy chế khác của Trường theo quy định.

Phó Hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công.

Các phòng chức năng gồm: a) Phòng Công tác sinh viên; b) Phòng Đào tạo; c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; d) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;  đ) Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; e) Phòng Quản trị thiết bị; g) Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế; h) Phòng Tổ chức - Hành chính.

Các khoa và bộ môn gồm: a) Khoa Công nghệ thông tin; b) Khoa Địa chất; c) Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường; d) Khoa Khí tượng - Thủy văn;  đ) Khoa Khoa học biển và hải đảo; e) Khoa Khoa học đại cương; g) Khoa Lý luận chính trị; h) Khoa Môi trường; i) Khoa Quản lý đất đai; k) Khoa Tài nguyên nước; l) Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý; m) Bộ môn Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; n) Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng; o) Bộ môn Ngoại ngữ.

Các tổ chức khoa học - công nghệ và dịch vụ gồm: a) Viện Nghiên cứu tài nguyên và biến đổi khí hậu; b) Trung tâm Dịch vụ trường học; c) Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên; d) Trung tâm Giáo dục thường xuyên; đ) Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin; e) Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên - môi trường; g) Trạm Y tế.

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa: Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, không có tư cách pháp nhân độc lập.

 Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.

Về điều khoản chuyển tiếp, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Khoa Giáo dục thường xuyên, Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hợp tác đào tạo, Trung tâm Hướng nghiệp sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu biến đổi toàn cầu, Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyêt định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 

Chị tiết nội dung Quyết định mời tải tại đây.

CTTĐT

 

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 16

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524