Chỉ đạo điều hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu (21/09/2017 11:41:00)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định tại Quyết định 2258/QĐ-BTNMT ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2017 và bãi bỏ Quyết định số 338/QĐ-KTTVBĐKH ngày 31/12/2013 của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn.

Theo đó, Trung tâm Bảo vệ tầng ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng triển khai thực hiện các hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế các-bon thấp, bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Ozone Layer Protection and Low Carbon Economy Development Center (viết tắt là CCOZONE).

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 02 phòng là Phòng Bảo vệ tầng ô-dôn và Phòng Phát triển kinh tế các-bon thấp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm bao gồm:

1/ Trình Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2/ Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn, phát triển kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

3/ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tham gia và thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các điều ước quốc tế khác về bảo vệ tầng ô-dôn.

4/ Tham gia điều tra, khảo sát các lĩnh vực sử dụng, lượng sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; đánh giá tác động của suy giảm tầng ô-dôn; xây dựng báo cáo về hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các báo cáo định kỳ về bảo vệ tầng ô-dôn cho Công ước Viena về bảo vệ tầng ô-dôn; tham gia điều tra, khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện kiểm kê khí nhà kính quốc gia và xây dựng các báo cáo quốc gia định kỳ về biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu về các nội dung liên quan đến giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

5/ Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng cường hấp thụ khí nhà kính, kinh tế các-bon thấp và bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Cục trưởng.

6/ Tham gia triển khai áp dụng hệ thống theo dõi, báo cáo, thẩm định (MRV) đối với các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng cường hấp thụ khí nhà kính.

7/ Biên tập, xuất bản ấn phẩm, bản tin phục vụ phổ biến kiến thức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

8/ Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế các-bon thấp và bảo vệ tầng ô-dôn:

a) Chủ trì hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế các-bon thấp, năng lượng tái tạo, bảo vệ tầng ô-dôn và môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá kết quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm kê khí nhà kính, dự báo phát thải khí nhà kính; xây dựng kịch bản phát thải; đánh giá nhu cầu công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon, hoạt động MRV đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu; thành lập các loại bản đồ chuyên đề về ô- dôn, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường; lồng ghép các vấn đề về bảo vệ tầng ô-dôn, biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; xây dựng giải pháp, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hấp thụ khí nhà kính; lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật.

9/ Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Biến đổi khí hậu.

10/ Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục Biến đổi khí hậu.

11/ Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

12/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao .

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 62

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524