Chỉ đạo điều hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 10:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Quy chế này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ, trình tự xét, công nhận sáng kiến cấp Bộ, Ngành và cấp Toàn quốc của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường để xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua, Khen thưởng.

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thường trực giúp việc Hội đồng sáng kiến, các tổ chức và các cá nhân có liên quan đến việc đề nghị, xét, công nhận sáng kiến thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Theo Quy chế, sáng kiến cấp Bộ, Ngành và cấp Toàn quốc trong hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường quy định cụ thể như sau:

Các trường hợp chung: Sáng kiến trong hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là sáng kiến) là các giải pháp quản lý, kỹ thuật, tác nghiệp hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) có tính mới trong phạm vi xem xét (ngành tài nguyên và môi trường hoặc toàn quốc) đã được áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, được tổ chức công nhận theo quy định.

Sáng kiến cấp Toàn quốc là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có khả năng mang lại lợi ích thiết thực trên phạm vi toàn quốc.

Sáng kiến cấp Bộ, Ngành là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có khả năng mang lại lợi ích thiết thực trong phạm vi ngành tài nguyên và môi trường.

Một giải pháp được coi là có tính mới trong phạm vi xem xét nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi cơ sở đó, giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; b) Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; c) Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến; d) Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

Một giải pháp được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp dụng giải pháp đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật), hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).

Một số trường hợp cụ thể sau đây được xem xét để công nhận sáng kiến cấp Bộ, Ngành hoặc sáng kiến cấp Toàn quốc (tùy theo mức độ, khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả):

(a) Những công trình, tác phẩm, sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ hoặc được tặng các Giải thưởng về khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên;

(b) Ý kiến chỉ đạo có phạm vi ảnh hưởng lớn của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ;

(c) Chủ trì, hoặc thành viên có nhiều đóng góp trong: (i) xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; (ii) xây dựng một văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đã được ban hành; (iii) xây dựng một đề án hoặc một dự án đã được phê duyệt;

(d) Tác giả hoặc đồng tác giả thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu mức đạt trở lên, có khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực;

(đ) Tác giả hoặc đồng tác giả một cuốn sách, một bài báo liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành hoặc toàn quốc, có khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực;

(e) Tác giả hoặc đồng tác giả sản phẩm ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả trên thực tế có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành hoặc toàn quốc, có khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực.

Điều kiện và tiêu chí xét, công nhận sáng kiến:

Sáng kiến được công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: a) Có tính mới trong phạm vi xem xét; b) Có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

Điều kiện công nhận sáng kiến: Đó là những sáng kiến không thuộc các trường hợp bị loại trừ sau: Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

Hội đồng sáng kiến đánh giá đạt số điểm bình quân từ 70 điểm trở lên trên tổng số thang điểm 100.

Tại Quy chế cũng quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục, trình tự xét, công nhận sáng kiến; Trách nhiệm và nguyên tắc làm việc của Hội đồng sáng kiến các cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 797/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

 

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 27

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524