Chỉ đạo điều hành
Quản lý tổng hợp chất thải rắn và phân loại chất thải tại nguồn (10/07/2018 10:19:24)
Đây là hai trong số các giải pháp chính được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đưa ra nhằm khắc phục những tồn tại về việc quản lý xử lý chất thải rắn hiện nay.

Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XIV, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Hiện nay, tình trạng chất thải rắn phát sinh có xu hướng gia tăng, trong đó nổi cộm là vấn đề thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Tỷ lệ thu gom CTRSH hiện nay tăng lên cả ở đô thị và nông thôn, trong đó CTRSH được xử lý bằng công nghệ chôn lấp, đốt, sản xuất phân compost hoặc kết hợp các hình thức trên, nhưng xử lý CTRSH bằng công nghệ chôn lấp vẫn là chủ yếu (chiếm 70% lượng chất thải được thu gom), điều này đã và đang gây áp lực lớn đến môi trường.

Đứng trước tình hình ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp CTRSH gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, trong đó có việc quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cụ thể là như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn - QCVN 25:2009/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt - QCVN 61-MT:2016/BTNMT... Đặc biệt, trong năm 2018, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó chú trọng đến việc quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng, bao gồm phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý cuối cùng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước; chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước.

Song song với giải pháp về mặt chính sách, với vai trò quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong đó có việc phân loại chất thải tại nguồn; tham gia cùng các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp về công nghệ xử lý CTRSH thân thiện với môi trường; các công nghệ xử lý CTRSH kết hợp với thu hồi năng lượng; các mô hình xử lý chất thải; tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở xử lý CTRSH gây ô nhiễm môi trường; triển khai hoạt động cho vay ưu đãi, tài trợ đối với các dự án xử lý chất thải rắn trong khuôn khổ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam...

Trong thời gian tới Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom; và không đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. Việc triển khai thành công Quyết định số 491/QĐ-TTg sẽ góp phần cơ bản trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 22

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524