Chỉ đạo điều hành
Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn 2020 – 2025: "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển" (28/10/2020 14:58:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển" kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “Thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Công văn số 6028/BTNMT- TĐKTTT về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn 2020 – 2025.

Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành tài nguyên và môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh; tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp; chiến tranh thương mại, dịch bệnh tiếp diễn khó lường; cạnh tranh ngày càng gay gắt;... tác động mạnh mẽ đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ở trong nước, vị thế tiềm lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã tạo thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, sự phát triển cũng đã tạo áp lực về môi trường sinh thái; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến nhanh, khó dự báo; tình trạng thiếu nước, hạn hán, thiên tai sẽ còn tiếp diễn nghiêm trọng, đòi hỏi phải có các chính sách, chiến lược, quy hoạch đồng bộ, hiệu quả thông minh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn, thì càng phải thi đua”, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển" kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường lên tầm cao mới.

Các nội dung Phong trào thi đua

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng công tác xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Ba là, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;... bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực.

Bốn là, xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới, tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập, khơi thông mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển. Ưu tiên xây dựng và phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề nhằm phát huy trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn; hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hằng năm, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Năm là, đổi mới, tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân lao động trực tiếp để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, các nhân tố mới. Coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác thi đua, khen thưởng nhất là tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể; bình xét khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, quan tâm đến các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, ở vùng sâu, vùng xa, trong điều kiện khó khăn để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân trong ngành tài nguyên và môi trường.

Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị bằng những việc làm cụ thể.

Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung kiểm tra việc tổ chức triển khai và phát động các phong trào thi đua, việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, việc xét, công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Các tiêu chí thi đua

Đối với tập thể: Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của Ngành; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải quyết công việc; phục vụ tốt lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp; Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh; Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ; có giải pháp công tác hoặc giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “Thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Chi tiết nội dung Công văn tải tại đây.

 

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 19

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524