Chỉ đạo điều hành
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng (30/01/2020 15:00:00)
Về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương ban hành quy trình nội bộ bảo đảm khoa học, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện theo tinh thần: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

 

Văn phòng Bộ, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường nghiên cứu đề xuất Bộ trưởng qu trình trình xử lý, giải quyết công việc; trong đó đơn giản hoá quy trình trình lại, giảm khâu trung gian để rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết công việc.

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng và xác định yêu cầu đối với từng vị trí công việc, trách nhiệm của từng cấp trong xử lý công việc để theo dõi và đánh giá đúng thực chất hiệu quả công việc của từng cán bộ; quán triệt các cán bộ, côn chức, viên chức, người lao động thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động .

Tổ công tác theo Quyết định số 616/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, việc giải quyết các thủ tục hành chính, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, đồng thời gửi kết quả kiểm tra về Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền để làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị và cán bộ, côn chức, viên chức và người lao động.

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 31

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524