Chỉ đạo điều hành
Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (28/02/2019 15:00:00)
Ngày 28/02/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Công văn số 858/BTNMT-VP nêu rõ, trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ ban hành Chương trình công tác năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Bộ, Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác năm 2019 của đơn vị.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ. Các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo; cáo tiến độ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 17

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524