Chỉ đạo điều hành
Bộ TN&MT: Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (12/10/2021 18:00:00)
Ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1955/QĐ-BTNMT về việc Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác),

 

 

Theo Quyết định, Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác. Phó Tổ trưởng Thường trực là Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. Các Phó Tổ trưởng gồm: Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Trần Quý Kiên; Thứ trưởng Lê Công Thành; Thứ trưởng Lê Minh Ngân.

Các thành viên Tổ công tác là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và theo đề nghị của cơ quan giúp việc, Tổ công tác mời thêm đại diện các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Nhiệm vụ của Tổ công tác bao gồm:

a) Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

b) Đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan;

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc thẩm quyền của Bộ; kịp thời đề xuất, khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyền hạn của Tổ công tác

a) Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương;

b) Mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Thành viên Tổ công tác sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị mình để giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Vụ Pháp chế là cơ quan giúp việc Tổ công tác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 144

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524