Chỉ đạo điều hành
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (30/08/2019 15:00:00)
Ngày 30/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2218/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo Quyết định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: (1) Tham mưu giúp Bộ trưởng phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Bộ trong từng thời kỳ. (2) Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn. (3) Tham mưu giúp Bộ trưởng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. (4). Tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau đây: a) Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường; b) Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành tài nguyên và môi trường; c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; d) Cờ Thi đua của Chính phủ; đ) Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; e) Huân, Huy chương các loại; f) Danh hiệu vinh dự Nhà nước; g) Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Tại Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Cơ quan giúp việc cho Hội đồng.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quy chế này xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đơn vị cho phù hợp.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2994/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 100

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524