CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tổ chức Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 (26/03/2018 17:40:00)
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; ngày 26/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Kế hoạch 02/KH-BTNMT về tổ chức “Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến” giai đoạn 2016-2018.

Ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC (20/03/2018 10:36:00)
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định Thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ và Pháp chế; ngày 20/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 903/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu.

Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT (15/03/2018 17:40:00)
Ngày 15/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn (12/03/2018 09:00:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 696/QĐ-BTNMT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai không ảnh hưởng đến việc cấp giấy phép xây dựng (28/02/2018 11:21:00)
Gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế có câu hỏi về những quy định tại  khoản 2, Điều 49 Luật Đất đai như sau: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất của quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 91; điểm a, khoản 1, Điều 93 và khoản 2, Điều 94 Luật Xây dựng quy định đối với trường hợp cấp phép các công trình xây dựng trong đô thị nhà riêng lẻ và cấp phép xây dựng có thời hạn thì phải “Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt” nên thực tế tại các địa phưong không thể tiến hành cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi quy định này.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 6

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524