Bài phát biểu
Bài phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ TN&MT (18/07/2016 11:00:00)

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát  biểu khai mạc Hội nghị  


     - 
Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,

- Thưa các quý vị đại biểu đại diện cơ quan ở Trung ương,

- Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, hôm nay, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016. Hội nghị vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và chỉ đạo. Sự có mặt của Đồng chí là nguồn cổ vũ, động viên đối với toàn thể cán bộ, nhân viên của Ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Chính phủ đối với công tác của Ngành. Chúng ta nhiệt liệt chào đón các đồng chí đại biểu, các vị khách quý đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương đã đến dự Hội nghị ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Bước vào năm 2016, tình hình đất nước có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức tác động trực tiếp đến ngành tài nguyên và môi trường; đã xuất hiện một số biểu hiện tiêu cực như: thiên tai, biến đổi cực đoan của khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn diễn ra gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; một số sự cố môi trường đã xảy ra, đặc biệt là sự cố gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua. Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành TN&MT đã cụ thể hóa, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Toàn ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường. Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT tiếp tục được hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, phát huy nguồn lực TN&MT. Tổ chức bộ máy của ngành được quan tâm kiện toàn; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt; những vướng mắc từ thực tiễn ở địa phương trong quá trình thực thi pháp luật từng bước được tháo gỡ; nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân và môi trường hoạt động của doanh nghiệp đã được tập trung giải quyết kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, trong đó như ý kiến chỉ đạo và nhận định của Thủ tướng, đó là: những trở lực khiến bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương hoạt động kém hiệu quả, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nguyên nhân có từ những bất cập về thể chế, chính sách, tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, xa dân, xa rời thực tế của một bộ phận cán bộ. Từ đó tôi đề nghị chúng ta phải có xem xét, kiểm điểm nghiêm túc một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; một số quy định chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu hội nhập, chưa phát huy được tối đa hiệu quả nguồn TN&MT cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác dự báo, phân tích dự báo còn hạn chế, thiếu tầm nhìn chiến lược.

Thứ hai, Một số quy hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực quản lý của ngành đã được xây dựng nhưng chậm được rà soát cập nhật để đảm bảo thích ứng với BĐKH, yêu cầu phát triển KT-XH trong tình hình mới. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm; mạng lưới cơ sở quan trắc, dự báo chưa hợp lý, trang thiết bị còn lạc hậu. Việc thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương còn hạn chế; nhiều địa phương chưa thiết lập được hệ thống tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật, TTHC dẫn đến khiếu kiện phức tạp.

Thứ ba, Công tác thanh tra, kiểm tra chưa trở thành công cụ sắc bén để nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn gia tăng ở một số nơi; vấn đề ứng phó với BĐKH chưa thực sự được tích hợp trong các chiến lược, quy hoạch. Công tác CCHC đã được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Kính Thưa các đồng chí,

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XII của Đảng, cũng như Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đặt ra những mục tiêu cụ thể đối với công tác quản lý về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, chúng ta cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo; phát huy những kết quả, thành tựu của ngành; tích cực cùng các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến trong thực tiễn; giải quyết tốt, hài hòa 2 vấn đề đó là quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường cho phát triển bền vững và tăng trưởng nhanh kinh tế - xã hội.

  Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề sau đây:

Một là, Đánh giá một cách khách quan các kết quả đạt được; nhìn thẳng vào những hạn chế hạn chế, yếu kém về thể chế, chính sách, pháp luật; năng lực thực thi chính sách, pháp luật ở Trung ương, địa phương; hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian vừa qua, xác định rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong đó tập trung vào các nguyên nhân chủ quan để từ đó xác định các giải pháp khắc phục.

Hai là, Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trước mắt và nhiệm vụ chiến lược của ngành để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Thiết lập cơ chế để tiếp nhận lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả phục vụ. Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp để thanh tra, kiểm tra là công cụ sắc bén phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Ba là, Thảo luận, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, địa phương, cơ sở. Tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, đề án, nhiệm vụ. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả của đơn vị.

Bốn là, Đánh giá đúng năng lực quản lý của Bộ, của ngành, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý của ngành, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, giải quyết những thách thức về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Năm là, Tại Hội nghị này, ngoài việc đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 một trong những nội dung quan trọng là thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn tới. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí từ thực tiễn công tác quản lý thảo luận, đóng góp ý kiến cụ về các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp lớn cần triển khai trọng giai đoạn tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giải quyết hài hòa hai mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.

Thời gian cuộc họp không nhiều, do đó tôi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phát biểu đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, đặc biệt làm rõ các tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành TN&MT. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của đồng chí Phó Thủ tướng, các đồng chí có thể kiến nghị các vấn đề khó khăn, vướng mắc của ngành.

Với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ TN&MT.

Xin kính chúc Phó Thủ tướng, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị dồi dào sức khỏe. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 29

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524